Acente Rehber Hizmet Sözleşmesi İndirmek içinTıklayın

1. Sözleşmenin Tarafları:

ACENTE
Unvanı :
TÜRSAB İşletme Belge No :
Adresi :
Telefon No :

REHBER
Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik No. :
Ruhsatname No. :
Çalışma Kartı No. :
Bölgesel Rehber ise Bölgesi / Bölgeleri:
Dili/Dilleri :
İkametgah Adresi :
Ev ve Mobil Tel No. :
E-posta :
Banka Hesap No/IBAN :

2- Rehberlik Hizmeti Verilecek Tur
Turun Başlangıç ve Bitiş Tarihi :
Kişi Sayısı :
Müşteri Milliyeti ve Talep Edilen Dil/Diller :
Tur Programı* :
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

*Taraflarca imzalanıp kaşelenmesi koşuluyla tur programı sözleşmeye eklenebilir.

3- Uzlaşılan Rehberlik Hizmeti Ücreti**

Hizmet Adet Büyükşehir Olmayan (TL) Büyükşehir (TL)
Transfer
Gece turu
Günlük tur
Paket tur
Yurtdışı
Toplam

Toplam Rehberlik Ücreti: ……………………………..
** Rehber, turu gerçekleştiren acentede bordrolu çalışan ise, maaş bordrosunun şirket kaşeli fotokopisinin veya aylık ücret hesap pusulasının aslının ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır.
** Rehber, turu gerçekleştiren acentenin sahibi/ortağı ise, ortaklık durumunu gösteren ticaret sicil gazetesinin fotokopisinin ibraz edilmesi halinde bu bölüm doldurulmayacaktır.

4- Ödeme Şekli:
? Banka Havalesi/EFT
? Nakten

5- Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümleri:
İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun 6/3 maddesi ile Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36/2 maddesi uyarınca, Rehberler Birliği tarafından resmi internet sitesinde (www.tureb.org.tr) halen yayımlanan “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine bağlı kalmak kaydı ile tanzim edilmiştir. Taraflar, işbu sözleşme ile birlikte “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine de uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

6- Fesih/İhbar Süresi:

Taraflar, rehberlik hizmetinin başlayacağı tarihten en az ………… gün önce yazılı olarak bildirmek ve “Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi Genel Hükümler”ine bağlı kalmak kaydı ile işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler.

7- İşbu Acente-Rehber Hizmet Sözleşmesi 2 nüsha halinde …./…./….. tarihinde imzalanmış olup, damga vergisi Acente tarafından ödenecektir.

ACENTE YETKİLİSİ*** REHBER

Adı Soyadı: Adı Soyadı:
Unvan/Görevi: İmza:
Kaşe ve imza:

*** Acente yetkilisinin Acente adına imza atma yetkisi olması gerekmektedir. İmza sirkülerinin gösterilmesi veya sirkülerin bir nüshasının sözleşmeye eklenmesi tavsiye edilir.